Cégnév / Név: Zelma-Medical Kft.

Cím: 6600 Szentes, Horváth Mihály u. 6/b

Személyes átvétel itt: 6600 Szentes Horváth Mihály u. 6/b

Telefon: 06-20/255-4260

E-mail: info [kukac] zelma-medical.hu

Adószám: 23011537-2-06

Cégjegyzék szám: 06-09-016231

Honlap célja: informatív jellegű tájékoztatás
Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő (Szolgáltató) ezúton tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.A honlap használatával mint felhasználó elfogadoja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

1. Fogalmak
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) rendelkezik az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokról. A törvény értelmében:
1.1 érintett:​ bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
1.2 személyes adat:​ az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
1.3 hozzájárulás:​ az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
1.4 tiltakozás:​ az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
1.5 adatkezelő:​ az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
1.6 adatkezelés:​ az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
1.7 adattovábbítás:​ az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
1.8 nyilvánosságra hozatal:​ az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
1.9 adattörlés:​ az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
1.10 adatmegjelölés:​ az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
1.11 adatzárolás:​ az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
1.12 adatmegsemmisítés:​ az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
1.13 adatfeldolgozás:​ az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
1.14 adatfeldolgozó:​ az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

2. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Cégnév / Név: Zelma-Medical Kft.

Cím: 6600 Szentes, Horváth Mihály u. 6/b

Személyes átvétel itt: 6600 Szentes Horváth Mihály u. 6/b

Telefon: 06-20/255-4260

E-mail: info [kukac] zelma-medical.hu

Adószám: 23011537-2-06

Cégjegyzék szám: 06-09-016231

3. Az adatkezelés és jogalapja
3.1 Az adatkezelés, így a honlapon regisztráló felhasználókra vonatkozó adatok rögzítése, illetve továbbítása az a honlap célja szerint, a honlapon elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz, karrierlehetőségek felkínálásához és a tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.
3.2 A személyes adatok kezelésére az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulás terjedelmét „A kezelt adatok köre” pont rendelkezései határozzák meg. A felhasználók a hozzájárulást a honlap igénybevételével, a honlapon való regisztrációval adják meg.
3.3 A személyes adatok kiemelt és főtámogatók felé való továbbítására az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulás terjedelmét az „Adattovábbítás” pont rendelkezései határozzák meg.
A adattovábbításhoz a felhasználók a hozzájárulást a honlap igénybevételével, a honlapon való a regisztrációval adják meg.
3.4 A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok,védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Az adatkezelés kizárólag a törvényekben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig, kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a regisztráció megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges.

4. Az adatkezelés időtartama
4.1 A regisztráció során kötelezően és fakultatív módon megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és – a jogszabályokban meghatározott kivételekkel – az adatok törléséig, illetve max. 5 éves időtartamig kerül megőrzésre.
5. Adatfeldolgozás
5.1 A felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben meghatározott esetben kerülhet sor, illetve a felhasználó hozzájárulása alapján a kiemelt és főtámogatók felé.
5.2 Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése körében Szolgáltató adatfeldolgozót vehet igénybe.
6. Adatbiztonság
6.1 Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.
7. Adatok módosítása, törlése, tiltakozás az adatkezelés ellen
7.1 A felhasználó az adatainak módosítását a info [kukac] zelma-medical.hu ​email címre küldött levél útján
kérheti a Szolgáltatótól.
7.2 A felhasználó bármikor jogosult adatai törlését, az adatkezelés és –továbbítás megtiltását kérni a info [kukac] zelma-medical.hu címre küldött levél útján.
8. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségei
8.1 A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a info [kukac] zelma-medical.hu címre küldött levél útján. A Szolgáltató a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.
Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban, e-mail útján adja meg a kért tájékoztatást.
8.2 A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-391-1400, elnök: dr. Péterfalvi Attila) fordulhat.
9. Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása
9.1 Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá az adott felhasználóval szemben. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.